Produktinformation

ThermReflekt är en så kallad värmereflekterade isolering med en väldigt låg absoberingsförmåga och reflekterar värmestrålningen vilket gör att kylan/värmen inte vandrar i materialet, och det är just den effekten som gör ThermoReflekten så speciell. Isoleringseffekt mäts i form av R-värden (Resistance heat flow=motstånd mot värmeförluster för installationer), varvid hänsyn tas till hela konstruktionen bestående av isoleringsmaterial, byggnadsmaterial och luftrum. R-värdet testas i laboratorier enligt metoden guarded hot box. Ju högre R-värde desto bättre! Isoleringsmaterial har mycket varierande R-värden, och därför är det viktigare att välja isolering utifrån isoleringens R-värde än tjocklek.

En mineralullsisolerad regelverksvägg från 1950-talet och framåt har ett u-värde på mellan 0,38-0,30W/m2K. Att tilläggsisolera på insidan med ThermoReflekt Super med luftspalt på 2,5 cm på båda sidor om ThermoReflekten så får man ner u-värdet till 2,2-2,5 W/m2K. Med ThermoReflekt BIG 2,0-2,4 W/m2K och med ThermoReflekt ULTRA 1,9-2,1 W/m2K. Med ThermoReflekt Multilager 7L uppnår man ett u-värde på 1,6-1,9 W/m2K.

Installationsanvisning:

ThermoReflekten är även en fukt/ångspärr så det är viktigt att man hanterar den enligt gällande byggnormer som en traditionel fukt/ångspärr. Principen för en traditionellt (mineralull) korrekt isolerad vägg är ungefär uppbyggd så här. (räknat från insidan): Ytskikt- ångspärr(plastfolie) - isolering - vinskydd - luftspalt – ytskikt utsida. Ytskikt utsida kan vara tegel, trä eller annat.

Med ThermoReflekten gör du följande:
Ytskikt - luftspalt  - ThermoReflekt - luftspalt - vindpapp - luftspalt  - ytskikt utsida.

För mer information: Monteringsanvisning


Dokumentation:

ETA certifikat>> (extern länk till dropbox)

Material Safety Data Sheet (extern länk)


 

Produktbilder